Regulaminy i zasady korzystania z promocji

NEWSLETTER

newsletter cieniowanie

Zapisz się do naszego Newslettera i otrzymaj 5zł na zakupy!

Jeśli jeszcze tego nie uczyniłaś zapisz się do newslettera. Otrzymasz 5zł doładowania na kartę klubową IB lub kod rabatowy ze zniżką za samo zapisanie się i teraz jako jedna z pierwszych dowiesz się o nowościach, wyprzedażach, promocjach i akcjach specjalnych naszego sklepu.

 

KONKURS MIKOŁAJKOWY

 

konkurs mikołajkowy IB

 

 

 

  

§ 1. ORGANIZACJA KONKURSU  
Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: „Regulamin”) oznaczają: 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady , na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „KONKURS MIKOŁAJKOWY”

2. Organizatorem Konkursu jest firma WOMEN z siedzibą w Częstochowie, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6 lok 56, NIP: 573-271-62-61, REGON: 362520472 (dalej „Organizator konkursu”)

3. „Uczestnik” – osoba, która zgłasza swój udział w Konkursie.

4. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z akceptacją przez niego postanowień Regulaminu Konkursu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do wykluczenia Uczestnika z konkursu.

5. Konkurs nie jest grą hazardową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 2009, Nr 201, poz. 1540 ze zm.). 


§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE  
1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie. 

2. Konkurs prowadzony jest na terytorium Polski za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com . Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żaden sposób prowadzony, sponsorowany, popierany, związany z serwisem Facebook ani podmiotami Facebook Inc. lub Facebook Ireland Limited. Uczestnikom Konkursu nie przysługują w związku z udziałem w Konkursie żadne roszczenia wobec tych podmiotów. 

3. Wszelkie informacje o Uczestniku udostępniane lub zbierane w związku z Konkursem będą przetwarzane przez Organizatora konkursu. W celu organizacji konkursu na mocy stosownych umów dane osobowe mogą być przekazane podmiotom współpracującym z Organizatorem.

4. Konkurs trwa od dnia 1.12.2016 do dnia 6.12.2016 r. Nad prawidłowością przeprowadzenia Konkursu czuwa Komisja Konkursowa.

5. Konkurs nie jest prowadzony w celach zarobkowych.


§ 3. UCZESTNICTWO W KONKURSIE  
1. Uczestnikiem Konkursu może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem osób, o których mowa w pkt. 3 poniżej. Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych, powyżej 16 roku życia mogą wziąć udział w Konkursie pod warunkiem uzyskania zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w Konkursie.

2. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest posiadanie aktywnego konta w serwisie społecznościom Facebook spełniającego warunki serwisu. 

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani osoby pozostające w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym, do którego stosuje się przepisy o zleceniu z Organizatorem Konkursu oraz członkowie rodzin wskazanych osób do drugiego stopnia pokrewieństwa..

 

§ 4. ZAŁOŻENIA KONKURSU  
1. Celem Konkursu jest promocja marki IdealneButy.pl

2. Konkurs będzie przeprowadzony na platformie Facebook

3. Osoba, która zostanie wylosowana jako pierwsza wygra sneakersy w wybranym przez siebie kolorze i rozmiarze.

4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie fan page IdealneButy 8.12.2016. FB:https://www.facebook.com/idealnebuty/?fref=ts 

§ 5. NAGRODY  

1. Para sneakersów w wybranym przez siebie kolorze i rozmiarze.

2. O wygranej zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony za pośrednictwem wiadomości prywatnej na fb. 

3. Zwycięzca zobowiązany jest do współpracy w celu przekazania nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o udostępnienie swoich danych osobowych potrzebnych do przekazania nagrody. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nieudostępnienie uważa się za nieudzielenie zgody ze strony Uczestnika Konkursu niezbędnej do przekazania nagrody.

4. Nagrody nie będą podlegały wymianie na gotówkę ani na inne nagrody. Nie jest również możliwe odstąpienie prawa do nagrody na rzecz osób trzecich. 

5. Zwycięzca Konkursu traci prawo do nagrody w przypadku gdy: 
odmówi pisemnie przyjęcia nagrody,
w terminie 3 dni od zakończenia konkursu kontakt z Uczestnikiem nie będzie możliwy, z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu;.

§ 6. DANE OSOBOWE  
1. Przystąpienie do udziału w Konkursie przez Uczestnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie danych osobowych. Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora oraz Partnera konkursu

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu: 
prawidłowego przeprowadzenia Konkursu, w szczególności do przesyłania korespondencji związanej z Konkursem, przekazania Nagrody i ogłoszenia wyników Konkursu;
marketingowych oraz przesyłania informacji handlowych.

3. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie, a Uczestnicy mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. 


§ 7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE  
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu uczestnicy mogą zgłaszać w formie wiadomości e-mail na adresTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

2. Reklamacje mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 30 dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres i numer telefonu, jak również dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. 

3. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. 

 

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE  
1. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności z powodu niemożności powiadomienia zwycięzcy Konkursu o wygranej lub nieprzekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata.

2. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć (zmiany, okresowe zakłócenia funkcjonowania serwisu Facebook), lub którym nie mógł zapobiec w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego. 

  

 

 

INFOLINIA

+48 723 941 660
(pn-sob w godzinach 10:00-18:00)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Newsletter

Top